Friday, 4 January 2013

Fw: hinh Chua Giesu va thien than noi xay ra tai nan
Xin gui cac Anh chi hinh anh Thien Than va Chua hien dien trong tung moi bien co de Anh chi em them vung long tin hon.
 
Men,
Maria Mau Nguyen

 

   hinh Chúa Giêsu và Thiên Thần nơi xảy ra tai nạn  
xin mời xem hình attach file sẽ thấy Chúa Giêsu và Thánh Thiên Thần hộ thủ có mặt ở khắp mọi biến cố xảy ra, nhưng nguời chụp đã có cơ duyên do Chúa cho chụp đuợc để phổ biến cho mọi nguời  hay tin rằng Chúa có mặt trong mọi biến cố.
GS bình an, Năm Mới vui vẻ.
(hinh chup bang IPhone tai thanh pho Layette, Louisiana, USA)


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "GiaoDan-CongGiao" group.
To post to this group, send email to giaodan-conggiao@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to giaodan-conggiao+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/giaodan-conggiao?hl=en.

0 comments:

Post a Comment